3 Μήνες Εγγύηση Μηχανής

Ως Μηχανική βλάβη θεωρείται η κατάσταση κατά την οποία ένα καλυπτόμενο από την εγγύηση αυτή ανταλλακτικό έχει καταστεί μη λειτουργικό (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή), λόγω μιας απρόβλεπτης μηχανικής βλάβης. Ο παραπάνω ορισμός δεν περιλαμβάνει τη σταδιακή μείωση λειτουργικής απόδοσης του καλυπτόμενου ανταλλακτικού που βρίσκεται σε πλήρη αναλογία με την ηλικία ή χιλιομετρική του χρήση, όπως και δεν περιλαμβάνει ατυχήματα ή εξωτερικές παρεμβάσεις.Η εγγύηση μηχανής ισχύει εφόσον τα service γίνονται στα δικά μας συνεργεία και αφορά όλες τις μάρκες & τύπους αυτοκινήτου.

Οι υπηρεσίες που καλύπτονται είναι οι εξής:

  • Εργασίες σχετικά με τον εντοπισμό της αιτίας βλάβης, συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης και της αποσυναρμολόγησης. Αν η βλάβη δεν καλύπτεται από το παρόν, τα έξοδα των εργασιών αυτών επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη του οχήματος, ο οποίος θα παράσχει την έγγραφη συγκατάθεσή του, πριν από την έναρξη των εργασιών.(*)
  • Εργασίες σχετικά με την αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση εξαρτημάτων του οχήματος εφόσον αυτό δεν απαιτείται για την πρόσβαση στο ελαττωματικό εξάρτημα.(*)
  • Εργασίες σχετικά με την αφαίρεση του ελαττωματικού εξαρτήματος και την τοποθέτηση ανταλλακτικού.(*)
  • Εργασίες σχετικά με την επισκευή του ελαττωματικού εξαρτήματος.(*) Αντικατάσταση ή πλήρωση λιπαντικών, φίλτρων και υγρών, η απώλεια των οποίων προκλήθηκε από βλάβη που καλύπτεται δια του παρόντος.
(*) Οι χρεώσεις που περιγράφονται στα συγκεκριμένα σημεία ανωτέρω δεν καλύπτονται στην περίπτωση Οχημάτων ηλικίας άνω των 8 ετών.